Technikum

Akademicka Technikum Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży powstała w 2009 roku, na początku tylko jako TECHNIKUM INFORMATYCZNE. Obecnie realizujemy również profil INFORMATYCZNO- MUNDUROWY (od 3 lat), odpowiadając na potrzeby i oczekiwania uczniów, które związane są z chęcią znalezienia zatrudnienia w zawodzie Informatyka, ale też z możliwością pracy w służbach mundurowych. Od 2024/2025 otwieramy nowe kierunki ształcenia „Naszą siłą jest młodzież”

Nasze zawody:

Technik INFORMATYK

Kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie technik informatyk  kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

Opis zawodu

Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych oraz ich oprogramowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych
 i systemami przetwarzania informacji, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Tworzy witryny i aplikacje internetowe.

Predyspozycje zawodowe:

 • twórczy, analityczny i logiczny umysł
 • zdolność do pamięciowego obejmowania logicznych ciągów działań
 • zdolność przewidywania skutków decyzji
 • twórcza wyobraźnia
 • zdolność koncentracji
 • samodzielność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
 • umiejętność współpracy z ludźmi

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • informatyka
 • eksploatacja urządzeń technik komputerowych
 • montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • projektowanie i administrowanie bazami danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym  praktycznym (min. 50% godzin kształcenia zawodowego):

 • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • eksploatacja urządzeń peryferyjnych
 • naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • eksploatacja urządzeń sieciowych
 • administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie stron internetowych
 • programowanie aplikacji internetowych

Praktyki zawodowe

Uczeń odbywa  ośmiotygodniową  praktykę zawodową w renomowanych firmach i instytucjach. Technik informatyk może odbywać praktyki w przedsiębiorstwach różnych branż, m.in.  zajmujących się handlem komputerami i akcesoriami, składaniem komputerów
z podzespołów oraz  wykonujących sieci informatyczne na potrzeby przedsiębiorstw. Praktyki odbywają się w kraju jak i za granicą.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka
 • informatyka

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język hiszpański

Możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu edukacji informatyk może znaleźć pracę w:

 • działach informatycznych wielu firm
 • agencjach reklamowych
 • firmach z sektora IT, start-upach
 • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe
 • sklepach komputerowych
 • serwisach komputerowych
 • wydawnictwach, drukarniach
 • studiach graficznych i dźwiękowych
 • studiach telewizyjnych i filmowych
 • może także prowadzić własną działalność

 Technik informatyk może być zatrudniony wszędzie tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem wraz z rozwojem informatyzacji gospodarki. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

Możliwości kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Po ukończeniu kształcenia w technikum absolwent może podwyższać swoje kwalifikacje poprzez kontynuowanie nauki w szkołach wyższych na takich kierunkach, jak: informatyka, zarządzanie, systemy multimedialne i internetowe, systemy i sieci komputerowe, automatyka i robotyka, grafika komputerowa.

Baza dydaktyczna

Posiadamy 8 bogato wyposażonych pracowni informatycznych.

Wyjazdy na praktyki zagraniczne

 • Grecja
 • Portugalia
 • Niemcy

INNOWACJA BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

Wraz z dynamicznym rozwojem Internetu świadomość osób korzystających z sieci powinna być większa. Ochrona cyberprzestrzeni stała się współcześnie jednym z najczęściej podejmowanych tematów związanych z bezpieczeństwem. Aby sprostać zapotrzebowaniu młodzieży oraz  uczynić szkołę bezpieczną i nowoczesną,  wprowadzono innowację „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”.

Zajęcia innowacyjne obejmują:

 • zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu
 • przygotowanie uczniów do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń
 • uświadamianie skutków nadużywania nowoczesnych środków przekazu
 • wzbogacanie wiedzy na temat prawidłowego, ale także  rozsądnego korzystania z Internetu  i telefonów komórkowych
 • zwracanie uwagi na negatywne dla zdrowia i rozwoju skutki nadmiernego korzystania z komputera
 • wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy

Technik MECHATRONIK – NOWY KIERUNEK OD 2024/2025

OPIS ZAWODU

Technik mechatronik – to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki, elektrotechniki, informatyki. W swojej pracy zajmuję się projektowaniem urządzeń mechanicznych sterowanych komputerowo.
Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych. Zadaniem mechatronika jest tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej strukturze wewnętrznej, działających inteligentnie w zmieniających się warunkach.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • zdobycie tytułu technika mechatronika
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • montować urządzenia i systemy mechatroniczne,
 • wykonywać rozruch i konserwacje urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • eksploatować urządzenia i systemy mechatroniczne,
 • tworzyć dokumentacje techniczną,
 • programować urządzenia i systemy mechatroniczne.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik mechatronik powinien charakteryzować się:

 • zainteresowaniem techniką komputerową
 • zdolnościami manualnymi
 • starannością
 • zmysłem technicznym
 • poczuciem odpowiedzialności
 • sumiennością
 • kreatywnością
 • dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji
 • dokładnością i terminowością
 • samokontrolą i cierpliwością
 • umiejętnością pracy pod presją czasu
 • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
 • gotowością do ciągłego samokształcenia się.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika mechatronika, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwenci technikum mechatronika mają doskonałe podwaliny do dalszego kształcenia się na poziomie politechnicznym w kierunkach elektrycznym mechanicznym i elektronicznym.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może podejmować pracę w:

 • Dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym cyklu produkcyjnym branża Automotiv, AGD, obrabiarki CNC w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, asystenta projektanta i konstruktora.
 • W małych firmach w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu.

Technik PROGRAMISTA – NOWY KIERUNEK OD 2024/2025

Opis kierunku

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe.
Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy (inteligentne domy itp.).

Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom takiej szkoły kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

ABSOLWENT TECHNIKUM ELEKTRONICZNEGO ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.

Technik LOGISTYK – NOWY KIERUNEK OD 2024/2025

TECHNIK  LOGISTYK – ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie technik logistyk kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

 • SPL.01. Obsługa magazynów
 • SPL.04. Organizacja transportu

Opis zawodu

Logistyk to zawód ponadczasowy. Kształcenie w tym kierunku daje szerokie predyspozycje zawodowe. Logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, magazynem, dystrybucją oraz dbać o zaopatrzenie przedsiębiorstw i instytucji. 
Zawód technik logistyk daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów oraz gotowych wyrobów. 

Predyspozycje zawodowe:

 • umiejętność planowania i przewidywania
 • komunikatywność
 • rzetelność
 • operatywność  w działaniu
 • łatwość  nawiązywania  kontaktów
 • uzdolnienia w zakresie organizacji i negocjacji
 • spostrzegawczość i refleks

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy logistyki
 • organizacja produkcji i dystrybucji
 • zarządzanie zapasami i magazynem
 • transport w logistyce
 • język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym  praktycznym:

 • pracownia magazynowa
 • planowanie produkcji i dystrybucji
 • obsługa klientów i kontrahentów
 • pracownia transportowa
 • pracownia środków technicznych
 • praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe  

Uczeń odbywa  ośmiotygodniową  praktykę  zawodową (w ciągu całego okresu nauki) w firmach logistycznych, spedycyjnych, transportowych i innych, w których wykonywane są czynności logistyczne. Praktyki zawodowe zapewnia szkoła. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • geografia

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język hiszpański

Możliwości zatrudnienia:

 • firmy handlowe,
 • firmy produkcyjne i usługowe
 • firmy transportowe,
 • firmy spedycyjne i kurierskie
 • lotniska,
 • porty morskie,
 • duże stacje kolejowe,
 • samodzielne prowadzenie firmy

Możliwości kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Absolwenci kierunku technik logistyk  mają możliwość podjęcia  studiów na wybranym przez siebie kierunku związanym z branżą logistyczną na wielu renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą.

Baza dydaktyczna

Szkolna pracownia logistyczno-magazynowa, wyposażona jest w:

 • model magazynu,
 • informatyczne urządzenia automatycznej identyfikacji towarów (przenośne terminale radiowe, czytniki kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych, sieć radiowa),
 • jednostki logistyczne oznakowane w globalnym systemie identyfikacji GS1 (kody kreskowe),
 • autorski system informatyczny WMS MaGS1 – narzędzie służące do informatycznej obsługi procesów magazynowych.

Partnerzy szkoły

 • Międzynarodowa Nauk Stosowanych w Łomży
 • AXO Logistyka

situs slot online terpercaya situs judi bola terpercaya bandar judi bola piala dunia 2022 situs judi online terpercaya daftar slot gacor online slot online pragmatic play situs jepang