Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół Akademickich Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży

Zespoł Szkół Akademickich Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsa.mans.edu.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2023

 Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

 • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo. Aktualnie trwają prace nad konwersją plików WORD i PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
 • Może się zdarzyć, że formularze nie są w pełni dostępne cyfrowo. Aktualnie trwają prace nad zapewnieniem dostępności rzeczonego elementu.
 • Na niektórych stronach brak mechanizmu jakim są skip linki służące do pominięcia pewnych sekcji (bloków) w serwisie.
 • Część tekstów alternatywnych dla fotografii w galeriach zdjęć powtarzaja się, lub nie jest dostępny.
 • W części filmów zamieszczonych na youtube i facebook nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 03.02.2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 01.09.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ernest Żebrowski adres poczty elektronicznej ernest.zebrowski@mans.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki A, B i C, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża,

 • Do budynków prowadzą 4 wejścia. Wszystkie wejścia do budynków są na poziomie gruntu. Dla gości przeznaczone jest wejście (od Ul. Wojska Polskiego) główne frontowe.
 • Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 • Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne. W budynku A są dwie windy. Do budynku B i C (pierwsze piętro) przemieszczamy się z pierwszego piętra budynku A.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na III piętrze budynku A, przy szatni budynku A oraz na parterze budynku B.
 • W tylnej części budynku A (wejście od tyłu budynku) wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek C (drugie piętro) niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Bariery architektoniczne w postaci schodów.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

situs slot online terpercaya situs judi bola terpercaya bandar judi bola piala dunia 2022 situs judi online terpercaya daftar slot gacor online slot online pragmatic play situs jepang
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Instagram
Tiktok