Jak VET to w partnerstwie

2021-2-PL01-KA210-VET-000047988

Szanowani Państwo

Już niedługo zakończymy przygotowanie rezultatu pracy intelektualnej w wersji językowej polskiej i angielskie pt. ,,VET doświadczenia partnerstwa polsko-niemiecko-portugalskiego w zakresie dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i sposobów zwiększania jego atrakcyjności”. Zapraszamy do śledzenia aktualności i zapraszamy do zapoznania, wykorzystania i kontaktu. 

Aktualności

Zrealizowaliśmy Działanie III w projekcie
Międzynarodowe działanie dotyczące szkoleń i uczenia się partnerów w Polsce
W dniach 14 – 17.10.2022 r. odbyło się trzecie, jednocześnie podsumowujące projekt spotkanie partnerów. Organizatorem spotkania było ASP w Łomży. W spotkaniu wzięli udział po 3  ekspertów z ASP, FAV, EDUPLUS.
Podczas spotkania omówiono
Cele partnerstwa, którymi są:
– utworzenie celowej sieci współpracy tworzącej forum do wymiany doświadczeń i innowacyjnych praktyk w zakresie dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
– poznanie sposobów zwiększania atrakcyjności kształcenia zawodowego,
– wzajemne uczenie się w zakresie współpracy międzysektorowej zwiększającej powiązanie etapu kształcenia i zatrudnienia,
– wymiana informacji i doświadczeń w zakresie skali w/w problemów,
– włączenie poznanych rozwiązań do codziennej praktyki
– podsumowano zrealizowane dotychczas zrealizowane działania i omówiono kierunki dalszej współpracy.
Przedstawiciel ASP przedstawił system kształcenia zawodowego w Polsce w zakresie:  
– uwarunkowań prawnych,
– obowiązków stron,
– roli izb i przedsiębiorców w procesie kształcenia zawodowego,
– przejścia z etapu nauki do zatrudnienia,
Przedstawiciel  ASP omówił Dobre praktyki jakie są realizowane przez szkołę w tym projekty realizowane lub realizowane wspólnie ASP z partnerami. Dotychczasowe doświadczenia dotyczą realizacji projektów mobilności.
Zwieńczeniem spotkania był panel dyskusyjny podczas którego wymieniono uwagi, oceniono elastyczność poznanych rozwiązań i możliwości włączenia dobrych praktyk do praktyk partnerów. Ponadto dokonano oceny uwarunkowań i niezbędnych zasobów dla wykorzystania i upowszechnienia poznanych praktyk.
Partnerzy przygotowali również rezultat cząstkowy pracy intelektualnej.
Podczas spotkania omówiono również zasady przygotowani rezultatu końcowego i działania do zakończenia projektu w tym związane z jego upowszechnianiem.

Zrealizowaliśmy Działanie II w projekcie
Międzynarodowe działanie dotyczące szkoleń i uczenia się partnerów w Portugalii
W dniach 15-18.09.2022r odbyło się drugie spotkanie partnerów. Organizatorem spotkania było EDUPLUS. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ASP, FAV, EDUPLUS
Podczas spotkania omówiono
Cele partnerstwa, którymi są:
– utworzenie celowej sieci współpracy tworzącej forum do wymiany doświadczeń i innowacyjnych praktyk w zakresie dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
– poznanie sposobów zwiększania atrakcyjności kształcenia zawodowego,
– wzajemne uczenie się w zakresie współpracy międzysektorowej zwiększającej powiązanie etapu kształcenia i zatrudnienia,
– wymiana informacji i doświadczeń w zakresie skali w/w problemów,
– włączenie poznanych rozwiązań do codziennej praktyki.
Przedstawiciel EDUPLUS przedstawił system kształcenia zawodowego w Portugalii  w zakresie:  
– uwarunkowań prawnych,
– obowiązków stron,
– roli izb i przedsiębiorców w procesie kształcenia zawodowego,
– przejścia z etapu nauki do zatrudnienia,
Przedstawiciel  EDUPLUS omówił Dobre praktyki jakie są realizowane przez tę instytucję w tym projekty realizowane lub współrealizowanych przez EduPLUS;
Zwieńczeniem spotkania był panel dyskusyjny podczas którego wymieniono uwagi, oceniono elastyczność poznanych rozwiązań i możliwości włączenia dobrych praktyk do praktyk partnerów. Ponadto dokonano oceny uwarunkowań i niezbędnych zasobów dla wykorzystania i upowszechnienia poznanych praktyk.
Partnerzy przygotowali również rezultat cząstkowy pracy intelektualnej.

Planujemy kolejne spotkanie w ramach  Międzynarodowych działań dotyczących szkoleń i uczenia się partnerów. Spotkanie odbędzie się w Portugalii a organizatorem będzie EDUPLUS.

Zrealizowaliśmy Działanie I w projekcie
Międzynarodowe działanie dotyczące szkoleń i uczenia się partnerów w Niemczech
W dniach 21.05 – 24.05.2022 r odbyło się pierwsze spotkanie partnerów. Organizatorem spotkania było FAV. Celem spotkania było poznanie dualnego sytemu kształcenia zawodowego oraz doświadczeń partnera FAV w zakresie promocji kształcenia zawodowego i jego ukierunkowania na potrzeby rynku pracy w Turyngii. Partner FAV przedstawił uwarunkowania prawne, obowiązki stron, rolę izb i przedsiębiorców w procesie kształcenia zawodowego w tym systemie. Partner omówił i podzielił się swoimi dobrymi praktykami z udziału w realizowanych innowacyjnych projektach miedzy innymi „JOBSTARTER plus”, „Mittelthüringer Initiative für Ausbildung”. Na zakończenie spotkania partnerzy podzielili się swoimi uwagami na temat poznanych rozwiązań i możliwości ich wykorzystania i rozwijania w swojej praktyce. Partnerzy opracowali również rezultat pracy intelektualnej.

ASP liderem w projekcie ,,Jak VET to w partnerstwie!”

ASP z przyjemnością informuje, iż rozszerza swój europejski wymiar kształcenia i rozpoczęła realizację projektu pn. ,,Jak VET to w partnerstwie!” finansowanego w ramach programu Erasmusplus Partnerstwa na rzecz współpracy (KA2) Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (KA210).

O projekcie

Partnerstwo:

Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa w Łomży – Polska – Lider  

FAV Service gGmbH – Niemcy – Partner

EduPlus – European Centre for Education and Skills Development, Lda – Portugalia – Partner

Cele projektu:

1. utworzenie celowej sieci współpracy tworzącej forum do wymiany doświadczeń i innowacyjnych praktyk w zakresie dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

2. poznanie sposobów zwiększania atrakcyjności kształcenia zawodowego,

3. wzajemne uczenie się w zakresie współpracy międzysektorowej zwiększającej powiązanie etapu kształcenia i zatrudnienia,

4. wymiana informacji i doświadczeń w zakresie skali w/w problemów,

5. włączenie poznanych rozwiązań do codziennej praktyki.

Rezultatami projektu będzie:

– poznanie rozwiązań szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce, dobrych praktyk w tym zakresie na

przykładzie ASP,

– poznanie rozwiązań orientacji zawodowej w Niemczech, dobrych praktyk zwiększających zainteresowanie

kształceniem zawodowym na przykładzie projektów realizowanych przez FAV,

– poznanie rozwiązań szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego w Portugalii, dobrych praktyk w tym zakresie na

podstawie realizowanych projektów przez EduPlus,

– porównanie i ocena poznanych rozwiązań i dobrych praktyk w kontekście ich adaptacji,

– wzajemne poznanie się (potencjałów i interpersonalne) jako bazy do planowania i rozwijania wspólnych przedsięwzięć

prowadzących do usprawnień i nowych podejść w zakresie VET,

– budowanie zdolności do projektowej współpracy międzynarodowej,

– dzielenie się doświadczeniem w swoim środowisku.

Źródło finasowania

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.

akun pro thailand