Formuła 2023

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi egzaminów maturalnych w formule 2023 w roku szkolnym 2022/2023.

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

  • dla uczniów 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023,
  • dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości,
  • dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
20221024-EM23-Test-diagnostyczny-GRUDZIEN_22


Informacja
1) informacji o materiałach dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2023 dostępnych na stronie internetowej CKE (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/), w tym:
a) informatorach o egzaminie maturalnym zawierających przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksach do informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.
b) komunikatach w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023 r.
c) przykładowych arkuszach egzaminacyjnych
d) arkuszach diagnostycznych z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym)
e) materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu z języka polskiego, tj.
– zbiorze materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących już 12, a docelowo (do końca grudnia br.) 15 zagadnień związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
– zbiorze przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem
– przykładowych nagraniach egzaminu ustnego z języka polskiego
– filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
f) zbiorach zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym
g) materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z biologii, tj.
– elementy analizy statystycznej w biologii
– filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
h) materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z chemii, tj.
– dwóch opracowaniach dotyczących elektrochemii
– filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
i) materiale dotyczącym interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii;1
2) propozycji zamieszczenia na stronie internetowej danej szkoły linku do ww. materiałów lub linków do stron internetowych CKE i oke, na których uczniowie mogą znaleźć nie tylko informacje dotyczące egzaminu w Formule 2023, ale również wzory wszystkich formularzy, które mogą okazać się przydatne w procesie przystępowania do egzaminu maturalnego (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/)
3) informacji o ciążącym na dyrektorze szkoły obowiązku (art. 44zzs ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.]) przekazania uczniom danej szkoły wszelkich informacji dotyczących egzaminu maturalnego, w tym wszelkich zmian prawnych dotyczących tego egzaminu, które już zostały lub mogą zostać wprowadzone. Na stronie CKE została zamieszczona prezentacja podsumowująca te zagadnienia (https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/20220819%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf)
4) informacji o prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne szkoleniach dla kandydatów na egzaminatorów oraz szkoleniach dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz zachęcenia dyrektorów do dołożenia wszelkich starań, aby nauczyciele zatrudnieni w danej szkole, będący egzaminatorami, wzięli udział w doszkoleniach dotyczących egzaminu w Formule 2023. Jest to szczególnie istotne w przypadku nauczycieli języka polskiego, którzy będą w szkole przeprowadzać część ustną egzaminu z tego przedmiotu, która uległa znaczącym modyfikacjom względem formuły obowiązującej od 2015 r. Uczestnictwo w doszkoleniu jest również istotne w kontekście przygotowania uczniów do części pisemnej egzaminu. Udział nauczyciela-egzaminatora w doszkoleniu będzie dawał dyrektorowi szkoły gwarancję, że nauczyciel posiada aktualną wiedzę w zakresie zasad oceniania wypowiedzi pisemnych uczniów.

akun pro thailand