Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Państwo,

Poniżej linki do wybranej szkoły przez Państwa:

Akademicka Technikum MANS -> APLIKUJ

Akademickie Liceum Ogólnokształcące MANS -> APLIKUJ

Technik INFORMATYK

Kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie technik informatyk  kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

Opis zawodu

Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych oraz ich oprogramowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych
 i systemami przetwarzania informacji, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Tworzy witryny i aplikacje internetowe.

Predyspozycje zawodowe:

 • twórczy, analityczny i logiczny umysł
 • zdolność do pamięciowego obejmowania logicznych ciągów działań
 • zdolność przewidywania skutków decyzji
 • twórcza wyobraźnia
 • zdolność koncentracji
 • samodzielność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
 • umiejętność współpracy z ludźmi

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • informatyka
 • eksploatacja urządzeń technik komputerowych
 • montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • projektowanie i administrowanie bazami danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym  praktycznym (min. 50% godzin kształcenia zawodowego):

 • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • eksploatacja urządzeń peryferyjnych
 • naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • eksploatacja urządzeń sieciowych
 • administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie stron internetowych
 • programowanie aplikacji internetowych

Praktyki zawodowe

Uczeń odbywa  ośmiotygodniową  praktykę zawodową w renomowanych firmach i instytucjach. Technik informatyk może odbywać praktyki w przedsiębiorstwach różnych branż, m.in.  zajmujących się handlem komputerami i akcesoriami, składaniem komputerów
z podzespołów oraz  wykonujących sieci informatyczne na potrzeby przedsiębiorstw. Praktyki odbywają się w kraju jak i za granicą.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka
 • informatyka

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język hiszpański

Możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu edukacji informatyk może znaleźć pracę w:

 • działach informatycznych wielu firm
 • agencjach reklamowych
 • firmach z sektora IT, start-upach
 • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe
 • sklepach komputerowych
 • serwisach komputerowych
 • wydawnictwach, drukarniach
 • studiach graficznych i dźwiękowych
 • studiach telewizyjnych i filmowych
 • może także prowadzić własną działalność

 Technik informatyk może być zatrudniony wszędzie tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem wraz z rozwojem informatyzacji gospodarki. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

Możliwości kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Po ukończeniu kształcenia w technikum absolwent może podwyższać swoje kwalifikacje poprzez kontynuowanie nauki w szkołach wyższych na takich kierunkach, jak: informatyka, zarządzanie, systemy multimedialne i internetowe, systemy i sieci komputerowe, automatyka i robotyka, grafika komputerowa.

Baza dydaktyczna

Posiadamy 8 bogato wyposażonych pracowni informatycznych.

Wyjazdy na praktyki zagraniczne

 • Grecja
 • Portugalia
 • Niemcy

INNOWACJA BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

Wraz z dynamicznym rozwojem Internetu świadomość osób korzystających z sieci powinna być większa. Ochrona cyberprzestrzeni stała się współcześnie jednym z najczęściej podejmowanych tematów związanych z bezpieczeństwem. Aby sprostać zapotrzebowaniu młodzieży oraz  uczynić szkołę bezpieczną i nowoczesną,  wprowadzono innowację „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”.

Zajęcia innowacyjne obejmują:

 • zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu
 • przygotowanie uczniów do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń
 • uświadamianie skutków nadużywania nowoczesnych środków przekazu
 • wzbogacanie wiedzy na temat prawidłowego, ale także  rozsądnego korzystania z Internetu  i telefonów komórkowych
 • zwracanie uwagi na negatywne dla zdrowia i rozwoju skutki nadmiernego korzystania z komputera
 • wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy

Technik MECHATRONIK

OPIS ZAWODU

Technik mechatronik – to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki, elektrotechniki, informatyki. W swojej pracy zajmuję się projektowaniem urządzeń mechanicznych sterowanych komputerowo.
Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych. Zadaniem mechatronika jest tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej strukturze wewnętrznej, działających inteligentnie w zmieniających się warunkach.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • zdobycie tytułu technika mechatronika
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • montować urządzenia i systemy mechatroniczne,
 • wykonywać rozruch i konserwacje urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • eksploatować urządzenia i systemy mechatroniczne,
 • tworzyć dokumentacje techniczną,
 • programować urządzenia i systemy mechatroniczne.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik mechatronik powinien charakteryzować się:

 • zainteresowaniem techniką komputerową
 • zdolnościami manualnymi
 • starannością
 • zmysłem technicznym
 • poczuciem odpowiedzialności
 • sumiennością
 • kreatywnością
 • dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji
 • dokładnością i terminowością
 • samokontrolą i cierpliwością
 • umiejętnością pracy pod presją czasu
 • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
 • gotowością do ciągłego samokształcenia się.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika mechatronika, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwenci technikum mechatronika mają doskonałe podwaliny do dalszego kształcenia się na poziomie politechnicznym w kierunkach elektrycznym mechanicznym i elektronicznym.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może podejmować pracę w:

 • Dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym cyklu produkcyjnym branża Automotiv, AGD, obrabiarki CNC w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, asystenta projektanta i konstruktora.
 • W małych firmach w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu.

Technik PROGRAMISTA

Opis kierunku

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe.
Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy (inteligentne domy itp.).

Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom takiej szkoły kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

ABSOLWENT TECHNIKUM ELEKTRONICZNEGO ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.

Technik LOGISTYK

TECHNIK  LOGISTYK – ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie technik logistyk kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

 • SPL.01. Obsługa magazynów
 • SPL.04. Organizacja transportu

Opis zawodu

Logistyk to zawód ponadczasowy. Kształcenie w tym kierunku daje szerokie predyspozycje zawodowe. Logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, magazynem, dystrybucją oraz dbać o zaopatrzenie przedsiębiorstw i instytucji. 
Zawód technik logistyk daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów oraz gotowych wyrobów. 

Predyspozycje zawodowe:

 • umiejętność planowania i przewidywania
 • komunikatywność
 • rzetelność
 • operatywność  w działaniu
 • łatwość  nawiązywania  kontaktów
 • uzdolnienia w zakresie organizacji i negocjacji
 • spostrzegawczość i refleks

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy logistyki
 • organizacja produkcji i dystrybucji
 • zarządzanie zapasami i magazynem
 • transport w logistyce
 • język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym  praktycznym:

 • pracownia magazynowa
 • planowanie produkcji i dystrybucji
 • obsługa klientów i kontrahentów
 • pracownia transportowa
 • pracownia środków technicznych
 • praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe  

Uczeń odbywa  ośmiotygodniową  praktykę  zawodową (w ciągu całego okresu nauki) w firmach logistycznych, spedycyjnych, transportowych i innych, w których wykonywane są czynności logistyczne. Praktyki zawodowe zapewnia szkoła. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • geografia

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język hiszpański

Możliwości zatrudnienia:

 • firmy handlowe,
 • firmy produkcyjne i usługowe
 • firmy transportowe,
 • firmy spedycyjne i kurierskie
 • lotniska,
 • porty morskie,
 • duże stacje kolejowe,
 • samodzielne prowadzenie firmy

Możliwości kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Absolwenci kierunku technik logistyk  mają możliwość podjęcia  studiów na wybranym przez siebie kierunku związanym z branżą logistyczną na wielu renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą.

Baza dydaktyczna

Szkolna pracownia logistyczno-magazynowa, wyposażona jest w:

 • model magazynu,
 • informatyczne urządzenia automatycznej identyfikacji towarów (przenośne terminale radiowe, czytniki kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych, sieć radiowa),
 • jednostki logistyczne oznakowane w globalnym systemie identyfikacji GS1 (kody kreskowe),
 • autorski system informatyczny WMS MaGS1 – narzędzie służące do informatycznej obsługi procesów magazynowych.

Partnerzy szkoły

 • Międzynarodowa Nauk Stosowanych w Łomży
 • AXO Logistyka

Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Nasze profile:

 • ogólny – klasa mundurowa
 • dziennikarski – klasa mundurowa
 • pedagogiczny – klasa mundurowa
 • społeczno-prawny – klasa mundurowa

  Uczniowie, którzy chcieliby kontynuować swoją naukę w technikum, mają do wyboru klasę o profilu informatycznym oraz informatyczno-mundurowym, zaś przyszli licealiści mogą wybierać między klasami mundurowymi, a klasą mundurowo-językową.

  Poniżej prezentujemy również niezbędne informacje dotyczące procesu rekrutacji, terminów oraz dokumentów, jakie należy składać do szkoły.

  situs slot online terpercaya situs judi bola terpercaya bandar judi bola piala dunia 2022 situs judi online terpercaya daftar slot gacor online slot online pragmatic play situs jepang
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
  RSS
  Instagram
  Tiktok