Regulamin

Regulamin rekrutacji w Akademickiej Szkole Ponadgimnazjalnej
w roku szkolnym 2019/20

W roku 2019/20 utworzone zostaną dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum i dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową. klasy technikum o profilach: informatycznym, informatyczno – mundurowym, informatyczno – mundurowym z poszerzonym programem nauczana z języka angielskiego.

Rekrutacja do klas będzie odbywać się wg następujących zasad:

  1. Uczeń otrzymuje punkty za zachowanie i oceny końcoworoczne wg poniższej tabeli.

1a. Maksymalna liczba punktów za oceny i zachowanie wynosi 125 pkt.

  1. Uczeń może otrzymać dodatkowe 25pkt za ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągniecia lub odbyte szkolenia związane z profilem mundurowym.
  2. Uczeń obowiązkowo odbywa rozmowę kwalifikacyjną, za którą otrzymuje 0 pkt, 25 pkt lub 50 pkt.

3a. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza z uczniem komisja w składzie: wicedyrektor ALO, wychowawca klasy i pedagog szkolny.

  1. Uczeń może otrzymać maksymalnie200 pkt.
  2. Uczniowie z najwyższą liczbą punktów przyjmowani są do zadeklarowanej klasy. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych przyjmowani są w pierwszej kolejności.

5a. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje komisja rekrutacyjna, składająca się z wychowawców klas pierwszych oraz wicedyrektora (bez względu na uzyskany wynik).

akun pro thailand