Profile klas

Klasa I A o profilu mundurowym
w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży
(po gimnazjum)

(autorski plan realizacji kształcenia mundurowego)

Klasa jest idealnym wyborem dla uczniów, którzy:

 • myślą o rozpoczęciu pracy w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż pożarna, służba więzienna) lub o podjęciu studiów w szkołach wyższych mundurowych,
 • chcą spędzić 3 lata w sposób bardzo aktywny biorąc udział w różnorodnych zajęciach profilowych (wyjazdy szkoleniowe, testy sprawnościowe, kursy specjalistyczne),
 • chcą uzyskać świadectwo dojrzałości będące przepustką na każdy kierunek studiów,
 • chcą uzyskać certyfikat (suplement do świadectwa dojrzałości) potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności związane z profilem mundurowym.

Obowiązki ucznia

 1. W klasie mundurowej uczeń realizuje ramowy program nauczania dla trzyletniego Liceum ogólnokształcącego wzbogacony o specjalistyczne zajęcia związane z szeroko rozumianym kształceniem mundurowym.
 2. Warunkiem uczęszczania do klasy mundurowej jest osiąganie dobrych wyników w nauce, dobre zachowanie oraz aktywny udział w zajęciach profilowych.
 3. Uczniem klasy mundurowej nie może być osoba posiadająca trwałe zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego lub z jakiegoś powodu niebiorąca udziału w zajęciach szkoleniowych.
 4. Mundur jest znakiem przynależności ucznia do klasy o profilu mundurowym.
 5. Rodzaj, kolor, formę i zakup umundurowania określa Szkoła. Za finansowanie umundurowania odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie uczniów.
 6. Uczeń uczęszcza do szkoły w mundurze 2-4 razy w tygodniu (dni wyznacza szkoła).
 7. Uczeń ma obowiązek brać udział w zajęciach specjalistycznych uwzględnionych w szkolnym planie nauczania oraz zajęciach dodatkowych związanych z profilem.
 8. W cyklu 3 letnim uczeń ma obowiązek wziąć udział:
  • w obozie wędrownym w górach (w pierwszym roku),
  • w szkoleniu skałkowo – survivalowym (w drugim roku),
  • w szkoleniu strzeleckim minimum raz do roku,
  • raz w ciągu roku odbyć nocleg w warunkach polowych,
  • w szkoleniu narciarskim (fakultatywnie).

Klasa I A o profilu mundurowym
w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży (po szkole podstawowej)

(autorski plan realizacji kształcenia mundurowego)

Klasa jest idealnym wyborem dla uczniów, którzy:

 • myślą o rozpoczęciu pracy w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż pożarna, służba więzienna) lub o podjęciu studiów w szkołach wyższych mundurowych,
 • chcą spędzić 4 lata w sposób bardzo aktywny biorąc udział w różnorodnych zajęciach profilowych (wyjazdy szkoleniowe, testy sprawnościowe, kursy specjalistyczne),
 • chcą uzyskać świadectwo dojrzałości będące przepustką na każdy kierunek studiów,
 • chcą uzyskać certyfikat (suplement do świadectwa dojrzałości) potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności związane z profilem mundurowym.

Obowiązki ucznia

 1. W klasie mundurowej uczeń realizuje ramowy program nauczania dla trzyletniego Liceum ogólnokształcącego wzbogacony o specjalistyczne zajęcia związane z szeroko rozumianym kształceniem mundurowym.
 2. Warunkiem uczęszczania do klasy mundurowej jest osiąganie dobrych wyników w nauce, dobre zachowanie oraz aktywny udział w zajęciach profilowych.
 3. Uczniem klasy mundurowej nie może być osoba posiadająca trwałe zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego lub z jakiegoś powodu niebiorąca udziału w zajęciach szkoleniowych.
 4. Mundur jest znakiem przynależności ucznia do klasy o profilu mundurowym.
 5. Rodzaj, kolor, formę i zakup umundurowania określa Szkoła. Za finansowanie umundurowania odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie uczniów.
 6. Uczeń uczęszcza do szkoły w mundurze 2-4 razy w tygodniu (dni wyznacza szkoła).
 7. Uczeń ma obowiązek brać udział w zajęciach specjalistycznych uwzględnionych w szkolnym planie nauczania oraz zajęciach dodatkowych związanych z profilem.
 8. W cyklu 3 letnim uczeń ma obowiązek wziąć udział:
  • w obozie wędrownym w górach (w pierwszym roku),
  • w szkoleniu skałkowo – survivalowym (w drugim roku),
  • w szkoleniu strzeleckim minimum raz do roku,
  • raz w ciągu roku odbyć nocleg w warunkach polowych,
  • w szkoleniu narciarskim (fakultatywnie).

Klasy mundurowe w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym

Główne atuty:

 • Program zajęć klas mundurowych dostosowany jest do wymagań stawianych kandydatom w czasie rekrutacji do służby w policji, na wydziałach wojskowych oraz w służbach celnych i więziennych.
 • Naszym uczniom oferujemy naukę w klasach liczących 23-25 osób.
 • W klasie I uczniowie zapoznają się z funkcjonowaniem w Polsce różnych formacji mundurowych: policji, wojska, straży pożarnej, służb celnych oraz więziennych. W ramach kształcenia mundurowego prowadzone są specjalistyczne zajęcia według autorskiego programu pracowników Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Dodatkowo uczniowie realizują zajęcia z bloku psychologicznego pod czujnym okiem doświadczonego psychologa sądowego.
 • Klasa II znacząco pogłębia wiadomości uczniów o przedmioty z bloku psychologicznego oraz z bloku bezpieczeństwo wewnętrzne. Zajęcia prowadzone są w oparciu o realizację elementów treści obowiązkowych dla studentów studiów pierwszego stopnia. Dodatkowo oferta edukacyjna naszej szkoły uzbraja uczniów klas II w wiedzę w zakresie rozszerzonym z przedmiotów wiedza o społeczeństwie oraz geografia.
 • W ramach kształcenia mundurowego odbywają się zajęcia również poza szkołą. Uczniowie mają możliwość zwiedzenia budynku Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Oddziału Jednostki Wojskowej, Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Kompleksu Służby Celnej oraz Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Stanowi to wspaniałą okazję do poznania nie tylko murów niedostępnych przeciętnemu obywatelowi, ale także specyfiki pracy poszczególnych organów ścigania.
 • Wszystkie klasy mundurowe uczestniczą w nauce bądź doskonaleniu pływania na nowoczesnej pływalni miejskiej. Zajęcia te mają na celu wyposażenie przyszłych abiturientów w niezbędne umiejętności do zaliczenia egzaminu z pływania na dalszym etapie edukacji akademickiej w szkołach mundurowych.
 • W trosce o uzyskanie dodatkowych punktów na egzaminie wstępnym do placówek mundurowych, szkoła współorganizuje profesjonalny kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Kurs ten zakończony jest egzaminem oraz otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego opanowanie podstawowych czynności podtrzymujących życie ludzkie.
akun pro thailand