Informacje o szkołach

Rekrutacja 2023/2024

Zespół Szkół Akademickich w Łomży po raz kolejny zaprasza w swoje progi absolwentów szkół podstawowych. W roku szkolnym 2023 / 2024 Zespół Szkół Akademickich w Łomży oferuje naukę w doskonale rozpoznawalnym już w regionie Akademickim Liceum Ogólnokształcącym o profilu mundurowym oraz mundurowo-jęzkowym, a także w Akademickiej Szkole Ponadpodstawowej, czyli technikum informatycznym z opcją kształcenia informatyczno – mundurowego. W zależności od preferencji i wyboru ścieżki kształcenia, oferta ZSA w Łomży jest doskonałą opcją dla uczniów, którzy myślą o zdobyciu zawodu już na etapie szkoły średniej lub wiążą swoją dalszą drogę zawodową ze służbami mundurowymi.      


            W Technikum Informatycznym można liczyć na:

  • nowoczesną bazę dydaktyczną i specjalistyczne pracownie komputerowe,
  • rozszerzone programy nauczania z informatyki i matematyki,
  • przygotowanie do egzaminów zawodowych na dodatkowych bezpłatnych kursach,
  • możliwość udziału w kołach zainteresowań pod okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz atrakcyjne wycieczki profilowe.

Ogromnym atutem szkoły jest realizacja projektów edukacyjnych, m.in. projektu „Dobry zawód- pewna praca”, w ramach którego uczniowie mogli: odbywać płatne (ok. 2000 zł) staże zawodowe, korzystać z warsztatów przygotowujących do wejścia na rynek pracy, a także ze wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego oraz rozwijać kompetencje z zakresu informatyki, matematyki i języka angielskiego. Ponadto najlepsi uczniowie otrzymali tysiączłotowe comiesięczne stypendia.  

            W związku z realizacją projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” młodzież również otrzymywała wsparcie stypendialne oraz korzystała z indywidualnego doradztwa zawodowego, spotkań panelowych z przedsiębiorcami oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i kursów przygotowujących na studia.        
            Jednak najbardziej atrakcyjnym przedsięwzięciem dla uczniów były dwukrotnie już realizowane w Grecji staże zawodowe w ramach projektu „Staże dla uczniów Technikum Informatycznego to otwarty rynek pracy dla absolwentów ASP”. Podczas wyjazdów uczniowie, oprócz zdobywania nowej wiedzy z zakresu IT oraz wizytacji w tamtejszych firmach informatycznych, mogli także poznać kulturę Grecji, zobaczyć atrakcyjne charakterystyczne miejsca w tym państwie oraz zwiedzać i degustować lokalne wyroby.


            Akademickie Liceum Ogólnokształcące od lat cieszy się dużą popularnością wśród młodych adeptów. Zajęcia profilowe prowadzone są przez instruktorów i pracowników służb mundurowych, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Młodzież ma bezpośredni kontakt z różnymi jednostkami (m.in. Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Służbami Więziennymi), dzięki czemu doświadcza zarysu potencjalnej pracy w służbach mundurowych. Uczniowie biorą także udział w szkoleniach, obozach i wyjazdach strzelecko – taktycznych, gdzie w praktyce mogą trenować swoje umiejętności, zdobywać tężyznę fizyczną i kształtować charakter, co potwierdzają sukcesy w ogólnopolskich zawodach sprawnościowych szkół mundurowych. Ponadto uczestniczą w ćwiczeniach sił zbrojnych, np. ANAKONDA-18, ćwiczą musztrę i strzelectwo oraz cyklicznie wyjeżdżają na obozy językowe do Hiszpanii.   
            ALO – podobnie jak Technikum – podejmuje się realizacji projektów unijnych. W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas drugich wzięli udział w przedsięwzięciu „Mobilność ponadnarodowa to rozwój kompetencji i przyszłości uczniów”. W ramach realizacji tego programu uczniowie wraz z opiekunami odbyli tygodniową wizytę w Portugalii, gdzie uczestniczyli w grupowych warsztatach naukowych, odbywali wycieczki mające na celu kształtowanie postawy akceptacji interkulturowości i uczyli się języka portugalskiego.           
            W przyszłym roku szkolnym uruchamiane są dwa kolejne kierunki kształcenia. Pierwszym z nich jest Technikum Elektryczne, które w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ASP w Łomży” zapewni młodzieży rozwijanie kompetencji kluczowych, pozwoli im uzyskać uprawnienia elektryczne poprzez kurs zawodowy SEP oraz umożliwi korzystanie z nowej, specjalistycznej pracowni elektrycznej oraz wirtualnej laserowej strzelnicy. Ponadto młodzież Technikum Elektrycznego weźmie udział w stażach zawodowych u przedsiębiorców, a ci najzdolniejsi otrzymają wsparcie stypendialne.    
            Drugim nowym wariantem do zdobywania zawodu w zakresie Zespołu Szkół Akademickich jest Technikum Technologii Żywności ze specjalizacją – Browarnictwo. W ramach tej opcji kształcenia realizowany będzie projekt „Otwieramy nowe możliwości”, który zakłada utworzenie specjalistycznej pracowni (własny browar) oraz udział młodzieży w licznych zajęciach dodatkowych, które będą wspierały ich rozwój.        
            Bez względu na kierunek kształcenia w ZSA uczniowie otrzymują: indywidualne podejście nauczycieli, przyjazną atmosferę, rzetelne przygotowanie do egzaminów maturalnych i zawodowych, możliwość udziału w różnych projektach, np. „Młodzi- Gniewni- Bezpieczni”, realny wpływ na życie szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim oraz perspektywę samorealizacji w różnych formach wolontariatu.